STIFTELSEN ASTRI OG BIRGER TORSTEDS LEGATER

 

Legat til fordel for dyrene


Astri og Birger Torsted legat til fordel for dyrene skal ifølge legatets vedtekter gi støtte til veterinærmedisinsk forskning. På grunn av omfattende rehabiliteringsarbeider av legatets eiendom i Stortingsgaten 30 har det vært flere år uten utdelinger før vi igjen kunne dele ut legatmidler i 2020. I 2021 forventer vi å ha ca 1,5 mill NOK til disposisjon for Legatet til fordel for dyrene.  Utlysning av ledige midler vil skje høsten 2021.

 

Utdeling av midler til veterinærmedisinsk forskning

Det utlyses midler til støtte for veterinærmedisinsk forskning.  Midlene kan brukes til innkjøp av mindre utstyrsenheter, materiell,  publisering av vitenskapelige artikler etc.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse (ikke over 1 side).  Prosjektets relevans, søknadssum, budsjett, eventuell annen finansiering av prosjektet og tidsramme for prosjektet må beskrives. Søker må sende inn et kortfattet CV (ikke over en side) og publikasjonsliste for de siste tre årene.  Vi ønsker også opplysninger om hvilken forskergruppe søkeren arbeider i og hvem som er leder av forskningsgruppa.  Det forutsettes at det sendes en kort rapport ved prosjektets utløp.  

Søknaden sendes til dyrene@torsted.no